top of page

Odwołanie od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury


 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (potocznie zwanej ustawą dezubekizacyjną) przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wydawane są decyzje o ponowny ustaleniu wysokości emerytury czy renty inwalidzkiej.

 

Każdorazowo decyzją zmieniona zostanie wysokość emerytury, jeżeli tylko spełnione zostaną przesłanki ustawy. W myśl art. 15c ust. 3 Wysokość emerytury ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2 nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie art. 15c ust. 10 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2017 r. miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 2069,02 zł. Jest to kwota bez potrącenia zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.


WAŻNE -> ZMNIEJSZONE EMERYTURY BĘDĄ WYPŁACANE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.


Jeżeli więc uważasz, że w Twoim przypadku decyzja została wydana niezgodnie z prawem lub stanem faktycznym, możesz złożyć ODWOŁANIE.

 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora ZER MSW do Sądu Okręgowego w Warszawie, do Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, gdyż de facto jest to sprawa z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

 • Odwołanie wnosi się w terminie miesiąca, od dnia doręczenia decyzji. Zapisz zatem datę odbioru pisma.

 • W przypadku nie wniesienia odwołania decyzja staje się prawomocna.

 • Co ważne, odwołanie jest wolne od opłat.


Odwołanie powinno zawierać:

 • Oznaczenie sądu.

 • Imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej odwołanie.

 • Numer ewidencyjny i datę zaskarżonej decyzji.

 • Określenie oraz uzasadnienie wniosków i zarzutów.

 • Podpis.

 • Wskazanie pełnomocnika, jeżeli reprezentuje Cię w sprawie.


Składając odwołanie można powołać się m.in na:

 1. art. 2 Konstytucji RP (zasada ochrony praw słusznie nabytych, w tym prawa do zabezpieczenia społecznego, wywodząca się z definicji państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, w tym zakazującego stosowania odpowiedzialności zbiorowej),

 2. art. 10 Konstytucji RP (zasada podziału i równowagi władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, przyznająca tylko sądom i Trybunałowi, a nie parlamentowi wymierzanie sprawiedliwości),

 3. art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (zasada proporcjonalności, rozumiana jako zakaz ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw ponad konieczność w państwie demokratycznym, dla jego bezpieczeństwa i porządku, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób, przy czym ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw),

 4. art. 32 Konstytucji RP (zasada równości wobec prawa, obowiązek równego traktowania wszystkich przez władze publiczne, zakaz dyskryminacji kogokolwiek w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny).


WAŻNE -> Istnieje dodatkowy tryb, z którego warto skorzystać. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze względu na:

1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz

2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.2. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15, art. 22 i art. 24.


Warto złożyć więc wniosek do Ministra o wydanie decyzji, ze wskazaniem szczegółowego stanu faktycznego, wykazując jednocześnie spełnienie przesłanek z pkt) 1 i 2.
Comments


wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page