top of page

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie spraw z obszaru prawa administracyjnego, m. in. poprzez:

 • bieżące doradztwo i obsługa prawna,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa do właściwych organów, w tym o interpretacje prawa podatkowego,

 • sporządzanie pism do organów władzy publicznej,

 • porady prawne w toku spraw administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Ponadto Kancelaria reprezentuje strony przed sądami, organami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, w tym m. in w sprawach:

 • odwołanie od decyzji administracyjnych,

 • skarga do WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjny),

 • skarga kasacyjna do NSA (Naczelny Sąd Administracyjny),

 • związanych z samorządem gminnym, powiatowym, wojewódzkim - w tym zaskarżanie uchwał organów samorządów,

 • o odszkodowanie za wywłaszczenie,

 • dotyczących gospodarki nieruchomościami,

 • dotyczących prawa budowlanego,

 • dotyczących ochrony środowiska,

 • dotyczących prawa zamówień publicznych,

 • dotyczących wojewody i administracji rządowej w województwie,

 • odwołań od decyzji dotyczących uprawnień kierujących pojazdami,

 • odwołań od decyzji dotyczących rejestracji pojazdów i innych spraw związanych z pojazdami,

 • uzyskanie zezwolenia lub koncesji,

 • dotyczących samorządów zawodowych lub działalności regulowanej,

 • o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,

 • o nadanie obywatelstwa polskiego,

 • o wymeldowanie,

 • o uzyskanie pozwolenia na broń,

 • o zezwolenie na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 • o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze względu na różnorodność możliwych problemów prawnych, spraw i roszczeń, wyżej wymieniony katalog jest tylko przykładowy, a Kancelaria może podjąć się prowadzenia także innego rodzaju spraw lub udzielić pomocy prawnej w zakresie wyżej niewymienionym.

bottom of page