top of page

Odwołanie od potrącenia z wynagrodzenia za strajk nauczycieliNauczyciele, którym niewłaściwie naliczono wynagrodzenie za czas strajku mogą odwołać się do sądu. Podstawą powyższego będą przepisy o Karcie Nauczyciela, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz Kodeks Pracy.


Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), składa się z:  1. wynagrodzenia zasadniczego,

  2. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

  3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

  4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku wiejskiego.

Z przepisu art. 87 § 7 KP wynika, że z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.


Powyższe należy łączyć z przepisem art. 23 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z którego wynika, że okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.


To pracodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia pracownika. W przypadku błędnego wyliczenia potrącenia, a w konsekwencji wypłaty zbyt niskiego wynagrodzenia pracownikowi przysługują odsetki za opóźnienie.


Pracownik może również rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie natychmiastowym, ze względu na naruszenie w sposób ciężki podstawowych obowiązków pracowniczych i domagać się w tym zakresie odszkodowania.


Pracodawcy grozi odpowiedzialność wykroczeniowa za powyższe nawet w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Zgodnie z przepisem art. 282 § 1 KP, Kto, wbrew obowiązkowi: 1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń - podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.


wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page