top of page

PRAWO CYWILNE

 

Kancelaria oferuje obsługę w zakresie prawa cywilnego, w tym m.in.:

 • udzielanie porad prawnych,

 • dokonywanie analiz prawnych,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • bieżąca obsługa w sferze wymagającej znajomości prawa cywilnego,

 • tworzenie, analiza, weryfikacja, negocjacje prawne umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie gospodarczym jak i konsumenckich, w tym m. in umów:

  • sprzedaży,

  • spółki cywilnej,

  • zlecenia,

  • o dzieło,

  • o świadczenie usług,

  • najmu,

  • dostawy,

  • o roboty budowlane,

  • leasingu,

  • dzierżawy,

  • pożyczki,

  • kredytu,

  • darowizny,

  • spedycji,

  • przewozu,

  • ubezpieczenia,

  • agencyjnej,

  • dotyczących obrotu nieruchomościami, lokali, związanymi z wpisem w księgach wieczystych;

 • pomoc przy zawieraniu, zmianie, aneksowaniu i rozwiązywaniu umów (za wypowiedzeniem, natychmiastowym bez wypowiedzenia, za porozumieniem stron);

 • sporządzanie pism - procesowych oraz na etapie przedsądowym, w tym m. in.:​​

  • wezwanie do zapłaty​,

  • wezwanie do zaniechania naruszenia prawa,

  • wezwanie do usunięcia skutków naruszenia prawa,

  • pismo procesowe,

  • pozew w postępowaniu sądowym procesowym,

  • wniosek w postępowaniu sądowym nieprocesowym,

  • apelacja,

  • skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego,

  • wniosek dowodowy,

  • ustosunkowanie lub zarzuty do opinii biegłego,

  • wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych,

  • wniosek o zwolnienie z opłaty od pozwu lub wniosku,

  • oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli,

  • wezwanie do wykonania zobowiązania.

Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw przed sądami (także przed Sądem Najwyższym), w tym m. in.:

 • o dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów,

 • o zapłatę,

 • o odszkodowanie,

 • o zadośćuczynienie,

 • o ustalenie,

 • o ochronę dóbr osobistych,

 • o ubezwłasnowolnienie,

 • o zasiedzenie,

 • o ustanowienie służebności,

 • o uznanie za zmarłego,

 • o stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego,

 • o uchylenie uchwały organu spółdzielni mieszkaniowej,

 • o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej,

 • o uchylenie wyroku sądu polubownego,

 • o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego,

 • o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy, 

 • skarga na czynności komornika,

 • o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności,

 • o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną,

 • o skargi w trybie wyborczym,

 • o wyjawienie majątku,

 • o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,

 • o wpis w księdze wieczystej,

 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej,

 • o podział majątku,

 • o zniesienie współwłasności,

 • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości,

 • o zarząd nieruchomością wspólną,

 • o ustanowienie służebności,

 • o naruszenie posiadania,

 • związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną,

 • o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,

 • o wydanie rzeczy,

 • o zakazanie naruszania własności,

 • postępowanie egzekucyjne - sporządzanie pism do komorników sądowych o egzekucję i reprezentacja w postępowaniu.

Ze względu na różnorodność możliwych problemów prawnych, spraw i roszczeń, wyżej wymieniony katalog jest tylko przykładowy, a Kancelaria może podjąć się prowadzenia także innego rodzaju spraw lub udzielić pomocy prawnej w zakresie wyżej niewymienionym.

bottom of page