top of page

"Mama 4+"


Dzisiaj 1.03.2019 r. weszła w życie ustawa ustanawiająca tzw. emerytury dla mam czy raczej emerytury rodzicielskie, w ramach programu "Mama 4+".


Podstawa prawna: ustawa z 31.1.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym


Kilka najważniejszych faktów:


1) Ustawa dotyczy tylko osób, które wychowują 4 dzieci. W ustawie jest definicja pojęcia dziecka i wychowania


2) Matka nie musi urodzić dzieci, mogą to być dzieci nie własne, np. męża


3) Ze świadczenia może korzystać albo matka albo ojciec


4) Ojciec może otrzymywać świadczenie tylko jeżeli matka dzieci umrze, porzuci je lub w sposób długotrwały zaprzestanie wychowywania dzieci - ustawa dyskryminuje więc ojców, bowiem nie zakłada, takiej możliwości, że to ojciec wychowuje dzieci a matka pracuje


5) Świadczenie przysługuje tylko osobom, które ze względu na wychowanie co najmniej czworga dzieci zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo w ogóle nie podjęły pracy


6) Świadczenie nie przysługuje osobom, które pracowały i wychowywały czworo dzieci


7) Świadczenie jest wypłacane dopiero po osiągnięciu 60 roku życia przez kobiety i 65 przez mężczyzn, ma być tzw. "zabezpieczeniem na starość", wskutek nie możności zarobkowania w przeszłości, czy ograniczonych możliwości z powodu wychowywania dzieci


8) Świadczenie nie jest dodatkowym świadczeniem, ma tylko charakter uzupełniający, jeżeli matka czy ojciec nie otrzymują emerytury na poziomie minimalnej (w wieku 60 i 65 lat), wówczas jest ona wyrównywana (aktualnie do 1100 zł), czy też jeżeli nie pracowali w ogóle, to mają zapewnioną emeryturę w tej wysokości. Świadczenie przysługuje tylko jednemu z nich (sic!)


9) Świadczenie przysługuje obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 3) cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


W mojej ocenie ustawę już należy zmienić, ponieważ dyskryminuje kilka grup, jednak sama idea jest słuszna.

wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page