top of page

PRAWO ZATRUDNIENIA

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa pracy oraz w zakresie dotyczącym zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych, w tym m. in.:

 • wsparcie prawne działów kadr (HR) w bieżących problemach prawnych z zakresu prawa pracy lub zatrudnienia osób na umowach cywilnoprawnych,

 • wsparcie prawne agencji pracy tymczasowej (agencji zatrudnienia),

 • sprawy z zakresu zbiorowego prawa pracy, m.in. prowadzenie negocjacji, przygotowywanie korespondencji, opracowywanie strategii w relacjach między zarządami a związkami zawodowymi,

 • opracowywanie wewnętrznych źródeł prawa pracy, m. in.: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin premiowania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 • analiza prawna bieżących problemów prawnych w sferze zatrudnienia/prawa pracy,

 • udzielanie porad prawnych,

 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,

 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej lub zajęcie stanowiska przez właściwy organ,

 • sprawdzanie stosowanych procedur, wzorów umów, z zakresu prawa pracy pod kątem ich zgodności z przepisami (compliance),

 • obsługa prawna związków zawodowych, w tym zakładowych organizacji związkowych,

 • negocjacje między związkami zawodowymi a pracodawcą.

Kancelaria oferuje także reprezentowanie pracodawców, jak i pracowników w prowadzeniu spraw sądowych, w tym m. in. w sprawach:

 • o nawiązanie stosunku pracy,

 • o dopuszczenie do pracy,

 • o odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

 • dotyczące roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za pracę (np. za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej, zaległego wynagrodzenia),

 • o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

 • o wydanie świadectwa pracy,

 • o sprostowanie świadectwa pracy,

 • o rozliczenie delegacji, diety, ryczałtu, zwrot kosztów dojazdu na delegację,

 • o naruszenie zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy,

 • o naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy,

 • dotyczące odwołań od decyzji inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, w tym sprawy przed sądami administracyjnymi,

 • o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,

 • o przywrócenie do pracy,

 • o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,

 • o odwołanie od natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (w trybie dyscyplinarnym),

 • dotyczące zwolnień grupowych,

 • o ustalenie sposobu ustania stosunku pracy,

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy (jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy, a zawarto umowę zlecenia, umowę o dzieło, lub o świadczenie usług),

 • o wynagrodzenie za pracę,

 • o wyrównanie wynagrodzenia,

 • o odszkodowanie,

 • o mobbing,

 • o molestowanie, w tym molestowanie seksualne,

 • o dyskryminację,

 • o naruszenie równego traktowania,

 • o zapłatę nagrody jubileuszowej,

 • o ustalenie wypadku przy pracy,

 • o odszkodowanie uzupełniające dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 • o rentę od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy, w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu,

 • zatrudnianie cudzoziemców,

 • praca w służbie zdrowia, zawody medyczne,

 • zatrudnienie w organach spółek (w tym jako członek lub prezes zarządu), spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach,

 • zatrudnienie w klubach sportowych,

 • dotyczące stosunku służbowego, gdzie zastosowanie mają pragmatyki służbowe, w szczególności dotyczących zatrudnienia w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu/Służba Ochrony Państwa, Służba Więzienna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne) oraz w administracji państwowej - rządowej lub samorządowej, (w tym służba cywilna).

Ze względu na różnorodność możliwych problemów prawnych, spraw i roszczeń, wyżej wymieniony katalog jest tylko przykładowy, a Kancelaria może podjąć się prowadzenia także innego rodzaju spraw lub udzielić pomocy prawnej w zakresie wyżej niewymienionym.

bottom of page