top of page

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie spraw z obszaru prawa własności intelektualnej, m. in. poprzez:​

 • obsługę prawną,

 • bieżące doradztwo w zakresie uprawnień i obowiązków twórców (w tym na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),

 • bieżące doradztwo dotyczące zbywalności i dziedziczenia praw własności intelektualnej,

 • bieżące doradztwo dotyczące prawnych aspektów: wynalazków, patentów, wzorów użytkowych/designu, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, logo, oznaczeń geograficznych,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • analiza umów dotyczących praw własności intelektualnej,

 • dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej (sporządzanie pism w razie naruszenia prawa),

 • sporządzanie umów przeniesienia prawa do utworu oraz umów licencyjnych na korzystanie z utworu (licencja wyłączna lub niewyłączna),

 • sporządzanie polityk prywatności, regulaminów konkursów, w toku których dochodzi do przeniesienia praw autorskich do zgłoszonych prac lub udzielenia licencji,

 • doradztwo w zakresie prawa Internetu oraz prawa IT, prawa nowych technologii.

Ponadto Kancelaria reprezentuje strony przed sądami, organami i instytucjami w postępowaniach w tym m. in w sprawach:

 • ochronę i dochodzenie praw autorskich (w tym osobistych) i praw pokrewnych, dotyczących m.in. utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fonograficznych, wzornictwa przemysłowego, dzieł architektonicznych, muzycznych, scenicznych, audiowizualnych,

 • o zaniechanie naruszania praw autorskich lub praw pokrewnych,

 • o usunięcie skutków naruszenia prawa,

 • o naprawienie wyrządzonej szkody,

 • o wydanie uzyskanych korzyści,

 • dochodzenie wszelkich roszczeń w przypadku stwierdzonego naruszenia przysługującego z zakresu prawa, prawa autorskiego i pokrewnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej,

 • o prawa autorskie majątkowe,

 • o prawa autorskie osobiste,

 • o ochronę know-know,

 • o zapłatę wynagrodzenia za publiczne wykonanie czy wykorzystanie utworu, np. muzycznego,

 • o ochronę wizerunku.

Ze względu na różnorodność możliwych problemów prawnych, spraw i roszczeń, wyżej wymieniony katalog jest tylko przykładowy, a Kancelaria może podjąć się prowadzenia także innego rodzaju spraw lub udzielić pomocy prawnej w zakresie wyżej niewymienionym.

bottom of page