top of page

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI - ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Piwowarski Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie, Rondo Mogilskie 1 lok. 9, 31 – 516 Kraków.

 

2. Informacja o wyznaczeniu inspektora ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony. W sprawach związanych z naruszeniem zasad ochrony Twoich danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania

a) w celu przygotowania oferty – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

b) w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

c) w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

d) w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

e) w celu świadczenia pomocy prawnej, zgodnie z regułami sztuki, właściwymi przepisami prawa, w szczególności kodeksami postępowania, Ustawą o radcach prawnych, Kodeksem Etyki Radcy Prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

g) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

h) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

4. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy

a) podstawowe dane identyfikacyjne,

b) dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,

c) elektroniczne dane identyfikacyjne,

d) elektroniczne dane lokalizacyjne,

e) finansowe dane identyfikujące,

f) informacje o środkach finansowych,

g) zobowiązania oraz wydatki,

h) wypłacalność,

i) szczegóły uprawnień z tytułu ubezpieczeń społecznych,

j) transakcje finansowe,

k) czynności służbowe,

l) umowy oraz ugody,

m) decyzje administracyjne lub wyroki,

n) szczegóły osobiste,

o) kontakty z innymi,

p) stan posiadania,

q) funkcje społeczne, w tym stosunki członkostwa,

r) stan rodzinny,

s) szczegóły dotyczące innych członków rodziny lub domowników,

t) informacje o zawartych stosunkach prawnych,

u) informacje prawne dotyczące podejrzeń, skazań, wyroków, działań sądowych,

v) dane dotyczące zamieszkania,

w) dane dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego,

x) dane dotyczące rekonwalescencji,

y) dane dotyczące ryzykownych sytuacji i zachowań,

z) edukacja i szkolenia,

aa) zawód i zatrudnienie, jego przebieg,

ab) sprawowane funkcje publiczne,

ac) wizerunek, głos.

 

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

b) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

- firmy księgowe,

- firmy prawnicze,

- firmy informatyczne,

- rzeczoznawcy.

b) Innym niezależnym odbiorcom:

- urzędy,

- organy władzy publicznej,

- sądy i trybunały,

- organy podatkowe,

- instytucje finansowe.

 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie wykluczamy jednak, że w ramach świadczonej pomocy prawnej, konieczne może okazać się przekazanie Twoich danych do takiego Państwa. Nie wykluczamy także, że niektórzy z odbiorców danych mogą przekazywać Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każdorazowo jednak będzie się to odbywało zgodnie z zasadami ustanowionymi przez RODO. Odbiorcy danych mają obowiązek stosowania się do RODO.

 

7. Okres przechowywania danych

a) Twoje dane pozyskane w celu przygotowania oferty przechowujemy przez okres negocjowania umowy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie tej oferty;

b) Twoje dane pozyskane w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej przez Kancelarię przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń w danej sprawie lub wyczerpania środków zaskarżenia + 5 lat od daty ostatniego rozstrzygnięcia zapadłego w danej sprawie.

c) Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb zachowania Cię w bazie stałych, zidentyfikowanych klientów, a także w celu oferowania usług, do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody, lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

 

8. Twoje prawa

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. Jednakże w pewnym zakresie przetwarzanie danych może być konieczne dla kontynuowania wykonywania usługi. Również obowiązek przechowywania niektórych danych może wynikać z odrębnych przepisów prawa – w takim zakresie żądanie usunięcia nie będzie mogło zostać spełnione, jednak zostaniesz o tym szczegółowo poinformowany;

d) ograniczenia przetwarzania danych - możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawi prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinienieś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub dla zachowania zgodności z przepisami prawa;

f) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: piwowarski.kancelaria@gmail.com, lub udaj się do biura Kancelarii.

 

9. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem przygotowania oferty lub świadczenia usług pomocy prawnej. Bez podania danych osobowych powyższe nie będzie możliwe. Ponadto w zależności od rodzaju świadczonej pomocy prawnej, podanie niektórych danych osobowych może być konieczne dla prawidłowego wykonania usługi, przy zachowaniu profesjonalnego charakteru działania. Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić przygotowania oferty lub świadczenia usług pomocy prawnej. Wycofanie zgody na przetwarzania danych, gdy już przystąpiono do wykonywania usługi, uniemożliwi dalsze jej świadczenie.

bottom of page