top of page

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kancelaria świadczy usługi w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym m. in.:

 • wsparcie prawne działów kadr (HR) w bieżących problemach prawnych,

 • wsparcie prawne agencji pracy tymczasowej (agencji zatrudnienia),

 • analiza prawna bieżących problemów prawnych w sferze ubezpieczeń społecznych,

 • udzielanie porad prawnych,

 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,

 • sporządzanie pism w korespondencji z organem rentowym - ZUS.

Kancelaria oferuje także reprezentowanie płatników, jak i ubezpieczonych w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniach przed ZUS, jak i innymi właściwymi organami, m. in.:

 • dotyczące niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie,

 • dotyczące objęcia i odmowy objęcia ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem społecznym rolników,

 • o odwołanie od decyzji ZUS z zakresu emerytur i rent,

 • o odwołanie od decyzji ZUS z zakresu zasiłku chorobowego,

 • o odwołanie od decyzji ZUS z zakresu zasiłku macierzyńskiego,

 • odwołania od innego rodzaju decyzji ZUS lub KRUS,

 • o odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

 • o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE) a tymi funduszami lub ich organami,

 • dotyczące świadczeń przysługujących osobom objętych innymi systemami zabezpieczenia społecznego niż powszechny, w szczególności pełniących służbę wojskową, w Policji, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

 • o odwołanie od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (ZER MSWiA), w tym decyzji wydawanych na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej,

 • o rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Ze względu na różnorodność możliwych problemów prawnych, spraw i roszczeń, wyżej wymieniony katalog jest tylko przykładowy, a Kancelaria może podjąć się prowadzenia także innego rodzaju spraw lub udzielić pomocy prawnej w zakresie wyżej niewymienionym.

bottom of page