top of page

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawa ochrony konkurencji, w szczególności dotyczącą doradztwa prawnego zarówno dla przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych (szczególnie zajmujących się sprzedażą, w tym na odległość) jak i konsumentów, w tym m.in.:

 • pomoc prawna w zakresie obowiązków informacyjnych, potrzebnych zgód, skutków nie poinformowania klienta o opłatach, potwierdzenia warunków zawieranej umowy, identyfikacji praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,

 • sporządzanie pism,

 • analiza spraw, problemów prawnych czy sporządzanie opinii dotyczących ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym prawa konsumenckiego,

 • ocena zgodności podejmowanych lub planowanych działań z obowiązującym prawem, w tym umów dystrybucyjnych, agencyjnych, franchisingowych i licencyjnych (compliance),

 • prowadzenie spraw z zakresu alternatywnych metod rozstrzygania sporów: bez udziału sądów powszechnych, przy pomocy niezależnych osób trzecich, arbitrów,

 • sporządzanie pism do: Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

 • pomoc prawna w sprawach związanych ze sprzedażą i zakupem na odległość, odstąpieniem od umowy (w tym zawieranych przez Internet, telefon),

 • pomoc w sprawach z zakresu umów zawartych poza lokalem przedsiębiorcy  (np. zakup przedmiotu po prezentacji, pokazie) i formułowaniu przysługujących roszczeń,

 • praw, obowiązków i roszczeń związanych z dostawą niezamówionego towaru (np. prenumeraty czasopisma) czy z opóźnieniem w dostawie zamówionego towaru.

Ponadto Kancelaria reprezentuje strony przed sądami, organami i instytucjami (w tym UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w postępowaniach w tym m. in w sprawach:

 • roszczeń z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (o zaniechanie niedozwolonych działań, o usunięcie skutków niedozwolonych działań; złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, o naprawienie wyrządzonej szkody, o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej),

 • o dochodzenie praw konsumenckich,

 • reklamacji towaru,

 • reklamacji usług,

 • żądania obniżenia ceny wadliwego towaru,

 • wymiany towaru,

 • odstąpienia od umowy sprzedaży,

 • rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy,

 • dostawy i zwrotu towaru zamówionego przez Internet, telefon,

 • o nieuczciwe praktyki rynkowe,

 • dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd,

 • dotyczących podrabiania produktów,

 • o stosowaniu praktyk nieuczciwej konkurencji, (np. nadużywanie pozycji dominującej, stosowanie oznaczenia wprowadzającego w błąd, zmowa cenowa itd.),

 • dotyczących zakazu porozumień ograniczających konkurencję,

 • postępowania antymonopolowego i wydawania decyzji dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji,

 • reprezentowania klientów w toku prowadzonego przez Prezesa UOKIK postępowania (np. w sprawie koncentracji, postępowanie antymonopolowe, z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów),

 • postępowania i wydawania decyzji o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone,

 • postępowania i wydawania decyzji dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i nakładania kar pieniężnych.

Ze względu na różnorodność możliwych problemów prawnych, spraw i roszczeń, wyżej wymieniony katalog jest tylko przykładowy, a Kancelaria może podjąć się prowadzenia także innego rodzaju spraw lub udzielić pomocy prawnej w zakresie wyżej niewymienionym.

bottom of page