top of page

Jak się odwołać od wypowiedzenia umowy o pracę? Kilka cennych uwag dla pracownika.


Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli złożonym przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie, na podstawie której dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Niezależnie zatem, czy się zgodzisz na rozwiązanie, jeżeli tylko pismo zostanie Ci doręczone, po upływie wskazanego w nim czasu dojdzie do zakończenia stosunku pracy.

Pamiętaj: odmowa przyjęcia wypowiedzenia (np. przy wręczaniu pisma) nie ma znaczenia prawnego, ponieważ jest to czynność jednostronna, która dochodzi do skutku bez względu na zgodę drugiej strony, a oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Także jeżeli twój domownik odbierze za Ciebie list polecony z wypowiedzeniem, to jest ono skuteczne.

Jednak zawsze możesz się odwołać od wypowiedzenia. Poniżej kilka istotnych kwestii z tym związanych:

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (czyli po prostu pozew) wnosi się do sądu rejonowego (do konkretnego wydziału: zwykle jest to Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (do 31.12.2017 r. termin ten wynosił 7 dni)

 • powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Jeżeli zatem jest Ci najwygodniej wytoczyć powództwo tam gdzie pracowałeś, to jest to możliwe

Co istotne, w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest:

 • nieuzasadnione (np. przyczyna wypowiedzenia jest nieprawdziwa) lub

 • narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (np. został wskazany za krótki okres wypowiedzenia czy nie zostało zawarte w wypowiedzeniu pouczenie o możliwości odwołania się do sądu),

sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka albo:

 • o bezskuteczności wypowiedzenia,

a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu (a zazwyczaj tak jest zanim sprawa zostanie rozpoznana przez sąd):

 • o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach,

 • o odszkodowaniu.

Jeżeli sąd pracy widzi, że np. powód i pozwany, a także pracownicy pozwanego pracodawcy i powód są do siebie wrogo nastawieni, relacje są napięte, wręcz konfliktowe, sąd może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Z praktyki wiem, że takie orzeczenia się zdarzają, więc musisz liczyć się z tym, że nie zawsze zostaniesz przywrócony do pracy.

Powyższy tryb może wydawać się skomplikowany, ale nie bój się sądu i walcz o swoje prawa.

Jak wygląda opłata od pozwu?

Jeżeli wartość przedmiotu sporu (tzw. WPS) w sprawie nie przekroczy 50 tys. złotych, nie będziesz musiał uiszczać opłaty od pozwu. Jeżeli jednak przekroczy, będzie należało obliczyć opłatę stosunkową, w wysokości 5%.
Przykład: Pracownik X był zatrudniony jako przedstawiciel handlowy pracodawcy Y od 10 lat na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Zarabiał co miesiąc 4 tys. zł brutto. Pracownik X zawsze prawidłowo wywiązywał się ze swoich obowiązków, był postrzegany jako wzorowy pracownik, za co często otrzymywał premie. Jednak zdarzyło się, że pracownik X nie dotrzymał terminu na dostawę materiałów do klienta i przekazał je o jeden dzień za późno, co spowodowało straty dla pracodawcy Y i problemy z kontrahentem. Pracownikowi następnego dnia został wypowiedziany stosunek pracy z powodu utraty do niego zaufania. Termin wypowiedzenia został określony na 2 tygodnie. Pismo nie zawierało nic więcej, oprócz podpisu pracodawcy.

Oceniając ten stan należy wskazać, że:

 • został wskazany nieprawidłowy okres wypowiedzenia, powinien wynosić 3 miesiące a nie 2 tygodnie,

 • przyczyna wypowiedzenia jest za mało konkretna, pracownikowi nie zostały wyjaśnione ani na piśmie ani ustnie szczegóły takiej decyzji pracodawcy, pracodawca także nie powiązał utraty zaufania z konkretnym zachowaniem pracownika,

 • pracownik powinien odwołać się do sądu żądając uznania bezskuteczności wypowiedzenia, czy też przywrócenia albo odszkodowania, wskazując, że przyczyna jest mało konkretna, niezasadna, nieprawdziwa oraz, że nie wie czego dotyczy brak zaufania i jakimi okolicznościami został spowodowany,

 • pracownik powinien wskazać WPS w wysokości 48 tys. zł (w tego rodzaju sprawie WPS wynosi 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika); co za tym idzie - nie musi uiszczać opłaty sądowej od pozwu,

 • pracownik powinien wskazać błędy formalne wypowiedzenia, np. brak pouczenia o prawie odwołania się do sądu oraz błędne określenie okresu wypowiedzenia,

 • pracownik powinien przedstawić dowody na okoliczność prawidłowego wykonywania pracy, z uwzględnieniem jednokrotnego przekroczenia terminu dostawy materiałów, tylko o jeden dzień, co nie wywołało konsekwencji prawnych dla pracodawcy, zerwania kontraktu czy nałożenia kar umownych.


Pamiętaj, że wskazanie przyczyny (lub kilku przyczyn) wypowiedzenia należy do obowiązków pracodawcy. Przyczyny te muszą być konkretne i rzeczywiste. Wypowiedzenie musi być dla pracownika zrozumiałe.

Co jeśli przekroczyłeś 21- dniowy termin?


Jeżeli bez swej winy nie odwołałeś się w terminie 21 dni, zawsze możesz wnieść do sądu pracy wniosek o przywrócenie uchybionego terminu. Taki wniosek wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu (taką przyczyną może być np. prowadzenie rozmów z dotychczasowym pracodawcą o zatrudnieniu na innym stanowisku, jednak po upływie 21 dni, wycofanie się pracodawcy z pierwotnej propozycji).


Jak prawidłowo skonstruować odwołanie od wypowiedzenia? Należy:

 • wskazać właściwy sąd,

 • określić stronę powodową i pozwaną, wskazać dane pełnomocnika, jeżeli Cię reprezentuje i dołączyć pełnomocnictwo,

 • podać wartość przedmiotu sporu (co do zasady jest to 12-krotność Twojego miesięcznego wynagrodzenia),

 • nadać odpowiedni tytuł pismu i skonstruować odpowiednie wnioski (np.: Składam odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę z dnia .................... r., doręczone w dniu .................... r. i wnoszę o: uznanie dokonanego wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne),

 • złożyć ewentualnie inne wnioski,

 • uzasadnić pismo (opisać stan faktyczny sprawy, można podać odpowiednie podstawy prawne),

 • wskazać dowody,

 • dołączyć odpis pozwu wraz z załącznikami,

 • podpisać się, jeżeli nie jest się reprezentowanym przez pełnomocnika.


Są to dość ogólne informacje, gdyż każda sprawa jest inna i trudno zastosować uniwersalne rozwiązanie, jeśli więc chcesz dowiedzieć się więcej lub otrzymać wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, który spełnia wszystkie przesłanki prawidłowego pisma procesowego, skontaktuj się z nami.

Comments


wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page