top of page

Większa emerytura a PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)


PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe, co to jest, jak to działa, czy emerytury będą większe?


19.11.2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.


Ustawa dotyczy zasad dobrowolnego, systematycznego i długoterminowego gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Jednym słowem: dzięki dodatkowemu oszczędzaniu możliwe będzie pobieranie większej emerytury w przyszłości (jednak z pewnymi zastrzeżeniami, jak to w prawie zwykle bywa).


USTAWA WESZŁA W ŻYCIE 1 STYCZNIA 2019 R., jednak niektóre przepisy będą obowiązywały nawet od stycznia 2023 r.


Ustawa dotyczy nie tylko pracowników w rozumieniu art. 2 KP, ale również, osób fizycznych wykonujących pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia, wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, czyli zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych.


Najważniejsze informacje w pigułce:


- PPK to nie OFE

- Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne;

- Osoby, które nie ukończyły 55 roku życia są obligatoryjnie zapisywanie do programu, jeśli więc nie chcą dodatkowo oszczędzać powinny złożyć podmiotowi zatrudniającemu rezygnację;

- Wypłata świadczeń będzie mogła mieć miejsce dopiero po ukończeniu 60 roku życia przez uczestnika PKP;

- Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której, zgodnie z ustawą, jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK;

- Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK z funduszami zdefiniowanej daty zarządzanymi przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń;

- Podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia;

- Uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać, środki zgromadzone na jego rachunku PPK;

- Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe z własnych środków. Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK;

- Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia, a przez uczestnika (co do zasady) 2%. Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia;

- Wpłata powitalna: w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł;

- Roszczenia z tytułu wpłat przedawniają się po 5 latach;

- PIP została uposażona w uprawnienia kontrolne co do funkcjonowania PPK;

- Za naruszenie przepisów ustawy grozi nawet odpowiedzialność karna;

- raz w życiu przed ukończeniem 60 roku życia można jednorazowo dokonać wypłaty z PPK w wysokości 100%.Ustawa jest obszerna i wprowadza wiele innych praw oraz obowiązków, jednak należy ocenić ją pozytywnie, a przynajmniej główną ideę z niej płynącą, tj. OSZCZĘDZANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.

wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page