top of page

Podwyżki w służbie zdrowia


Z CYKLU ZMIANY W PRAWIE

Gwarantowane ustawowo do 31 grudnia 2021 r. podwyżki w służbie zdrowia dla m.in.: lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz fizjoterapeutów.


W dniu 16 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Tym samym doszło do ustanowienia sukcesywnych podwyżek w służbie zdrowia.


Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.


Zgodnie z ustawą do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze.


Z uzasadnienia projektu ustawy można wywieść, że ustawa wprowadza przepisy gwarantujące ochronę wynagrodzenia zasadniczego, a dla grup zawodowych pracowników najmniej zarabiających stanowi gwarancję stopniowego podwyższania wynagrodzeń w określonej perspektywie czasowej. Wydaje się, że powyższe ma też na celu zatrzymanie na polskim rynku pracy lekarzy oraz pielęgniarek, którzy od kilku lat emigrują za granicę, celem uzyskania lepszych zarobków. Ustawa zapobiegnie być może też temu, że w ostatnim czasie rzadziej podejmowano pracę w takich zawodach deficytowych jak: lekarza, pielęgniarki czy ratowników medycznych.


Podsumowując, docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta po upływie okresu przejściowego - do końca 2021 r. Pierwsze wzrosty - o co najmniej 10 proc. różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym - obowiązują od 1 lipca 2017 r. Następnie będzie ono podwyższane corocznie o co najmniej 20 proc. tej różnicy. Trzeba pamiętać, że określone w ustawie najniższe miesięczne wynagrodzenie dotyczy podstawowego wynagrodzenia brutto, nie obejmuje więc dodatków, np. za pełnione dyżury, czy dodatków motywacyjnych za osiągane wyniki. Nowe przepisy są obligatoryjne dla wszystkich placówek medycznych - zarówno publicznych, jak i prywatnych.


Dla przykładu opierając się na szacunkach skutków finansowych ustawy opublikowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, podaję wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do pracowników wykonujących zawody medyczne.1. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. - 4953 zł

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 6351 zł


2. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. - 4563 zł

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 5851 zł


3.Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. - 4095 zł

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 5251 zł


4.Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. - 2847 zł

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 3651 zł


5.Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. - 4095 zł

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 5251 zł


6.Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. - 2847 zł

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 3651 zł


7. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. - 4095 zł

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 5251 zł


8. Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. - 2847 zł

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 3651 zł


9. Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. - 2496 zł

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 3201 zł


10. Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp.1–9, wymagający średniego wykształcenia

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. - 2496 zł

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r. - 3201 zł


Powyższe wartości są szacunkowe.


[1] Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1583.

wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page