top of page

Handel w niedzielę i święta - jak to będzie wyglądało ...


Od 1.03.2018 r. zakupy tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca? Czy aby na pewno ...? Poniżej odpowiem na powyższe w oparciu o nowo uchwaloną ustawę.


Z mojej perspektywy (specjalizacji w prawie pracy) widzę, że w życie wejdzie kolejna już ustawa, która spowoduje spore zmiany w zatrudnieniu i to nie tylko w odniesieniu do osób, które mają zawartą umowę o pracę ale również umowę zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług czy są samozatrudnione. Osoby te, właśnie od 1.03.2018 r. nie będą mogły świadczyć pracy w handlu w każdą niedzielę i święta, w związku z tym, że dokładnie wtedy zacznie obowiązywać ustawa z dnia 24.11.2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (dalej: ustawa). Tutaj link do ustawy - gdyby ktoś chciał się z nią szczegółowo zapoznać.


Ustawa spowoduje też, że wynagrodzenie tych osób będzie się inaczej kształtowało, bowiem osoby które mają zawartą umowę cywilnoprawną i rozliczają się w oparciu o stawkę godzinową (od 2018 r. minimum to 13,70 zł brutto za godzinę - tu odsyłam do artykułu, w którym pisał o tym Mecenas Tomasz) najzwyczajniej w święcie będą miały mniejsze miesięczne wynagrodzenie. Przy założeniu, że osoby te zwykle pracowały w każdą niedzielę miesiąca średnio po 8 h - daje to niższe miesięczne wynagrodzenie o 219 zł, a mogą przecież pracować więcej godzin, bo np. 12 (wtedy będzie to już 328 zł). Należy przecież wyłączyć dwie niedziele z grafiku od marca 2018 r.


Ad rem.


Generalna zasada brzmi tak: w niedziele i święta w placówkach handlowych:

1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

są ZAKAZANE.


ZAKAZ BĘDZIE WPROWADZANY STOPNIOWO I BĘDZIE WYGLĄDAŁ TAK :


1) Od 1.03.2018 r. do 31.12.2018 r. - praca w placówkach handlowych będzie dozwolona w:

1-wszą i ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego;


2) Od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - praca w placówkach handlowych będzie dozwolona tylko w: ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego;


3) Od 1.01.2020 r. - praca w placówkach handlowych we wszystkie niedzielę będzie NIEDOZWOLONA!!!


Uwaga -> od powyższego będą jednak WYJĄTKI!


Pierwszy wyjątek:

Zakaz nie obowiązuje w:

1) kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia - zatem w 2018 r. będą to niedziele: 16 i 23.12. Zatem w grudniu 2018 r., placówki handlowe będą nieczynne tylko 9.12., bowiem pierwsza i ostatnia tak jak dwie przedostatnie będą czynne.


2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy - tą niedzielą jest 25.03.2018 r., więc jest to o tyle martwe postanowienie, że i tak z racji tego, że jest to ostatnia niedziela marca - sklepy byłyby czynne (oczywiście mówię o roku 2018)


3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu - j.w.


Jeżeli w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu przypada święto, zakaz obowiązuje. Już teraz widzę, że w tym roku taka sytuacja nie będzie miała miejsca, gdyż dni, które wypadają w te miesiące - jako ostatnie niedziele nie są świętami.


Drugi wyjątek:

Zakaz, nie obowiązuje w następujących miejscach (ze względu na to, że jest ich dużo wymienię tylko najistotniejsze w mojej ocenie):

- na stacjach paliw płynnych;

- w kwiaciarniach;

- w aptekach i punktach aptecznych;

- w zakładach leczniczych dla zwierząt;

- w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami, prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych. Tu się zatrzymam, gdyż jest to jedno z postanowień, które będzie zmierzało do dość dużego ominięcia ustawy i po prostu rozszerzenia asortymentu, który będzie sprzedawany, placówki te mogą więc wiele zyskać. Nagle np. w kioskach może pojawić się żywność spożywcza i ubrania.

- w placówkach pocztowych;

- w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

- w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

- w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportoworekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

- w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych; czyli rozumiem, że może to być kiosk w szpitalu;

- w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;

- w placówkach handlowych w portach lotniczych

- w strefach wolnocłowych;

- w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych;

- w sklepach internetowych i na platformach internetowych; Tu niewątpliwie jest to słuszne!

- w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;

- w zakładach pogrzebowych;

- w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście;

- w piekarniach, cukierniach i lodziarniach.


Warto jeszcze wspomnieć, że przez placówkę handlową rozumie obiekty, w których jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, składy węgla, składy materiałów budowlanych, domy towarowe, domy wysyłkowe, biura zbytu – jeżeli w takich placówkach praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych. Proszę zwrócić uwagę, że poprzez użycie słowa "w szczególności" ustawodawca stworzył katalog otwarty, zatem placówką handlową, nie wymienioną w art. 3 pkt 1) ustawy może tez być inne. Wydaje się, że ustawodawca próbował się zabezpieczyć, jednak przepis tego artykułu może powodować problemy praktyczne i stanowić "furtkę" dla obejścia ustawy.


Jednak moje pytanie brzmi tak? Co w sytuacji gdy, któraś z tych placówek (oczywiście wiadomo, że nie może chodzić o każdą z powyższych), ale np. poczta, kwiaciarnia, lodziarnia czy apteka będzie znajdowała się w galerii handlowej??? Galeria tylko dla tych punktów będzie czynna? Co w sytuacji, gdy np. mały sklep spożywczy w CDIG zmieni swoją przeważającą działalność na inną (np. umieści w nim stoisko z pamiątkami) a faktycznie nadal będzie sklepem spożywczym? Co jeśli nagle w piekarniach będziemy mogli kupić nie tylko produkty spożywcze a w kioskach np. ubrania? Wydaje mi się, że ustawa pozostawia niejasności. Życie jednak zweryfikuje wszystko i być może okażą się konieczne zmiany ustawy, w sytuacji gdy będzie istniało w niej wiele luk.


Dotychczas często zdarzało się też tak, że w wigilię 24.12. różne sklepy miały różną godzinę zamknięcia. Otóż i to się zmieni. W dniu 24 grudnia a także w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy placówki handlowe będą mogły być czynne tylko do godziny 14.00. Oczywiście z wyłączeniem placówek, które wskazałam wyżej.


Istotne jest to, że pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania pracy w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy do godziny 14.00.KARA

Grzywna w wysokości od 1000 do 100 000 zł taka kara będzie groziła jeżeli ktoś naruszy przepisy ustawy.


Konsekwencje dla prawa pracy:

1) uchylony zostanie art. 151 zn. 9a. [Zakaz pracy w święta w placówkach handlowych]

§ 1. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli święto przypada w niedzielę.

§ 3. Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.


2) nadal dozwolona będzie praca w niedzielę i święta, zgodnie z art. Art. 151 zn. 10, jednak z tą różnicą, że za pracę w niedzielę i święto, w przypadkach, o których mowa w art. 151 zn. 10, uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Brzmienie przed zmianą różniło się tym, że nie był wyraźnie wskazany art. 151 zn. 10.wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page