top of page

Zmiany w oświacie


Kilka dni temu, bo 1 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 16.08.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. poz. 1641).


DLACZEGO? Ponieważ 1 września 2017 r. doszło do zmian w strukturze szkolnictwa w Polsce. Zmiany zostały wprowadzone przepisami ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).


W związku z tym wprowadzone zostały zmiany w:


1. art. 191 § 1 i 5 oraz art. 197 § 2 Kodeksu pracy, polegające m.in. na zastąpieniu „gimnazjum" - „ośmioletnią szkołą podstawową”.


  • Art. 191 § 1 Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;

2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.


  • Art. 191 § 5 Minister Pracy i Polityki Socjalnej 26 w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:

1) zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej;

2) zwolnienie młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego;

3) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową;

4) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej.


  • Art. 197 § 2 W szczególności pracownik młodociany jest obowiązany:

1) do dokształcania się w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, jeżeli szkoły takiej nie ukończył;

2) do dokształcania się w zakresie szkoły ponadpodstawowej lub w formach pozaszkolnych.


2. rozporządzeniu Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232) polegają m.in. na zastąpieniu „zasadniczej szkoły zawodowej" - „branżową szkołą I stopnia" - edukacja w tej szkole odbywa się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz na zastąpieniu „gimnazjum” - „ośmioletnią szkołą podstawową”.

wyróżnione posty

ostatnie posty

archiwum

wyszukaj wg tagów

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page